SANSKAR BALMANDIR HEAD OFFICE
Madhav Baug
C.P. Tank
Mumbai - 400 004

Contact person:
Mrs. Mrudula Joshi (CEO)
Phone: +91-22-2242 1191

E-mail: sanskarbalmandir@gmail.com

SANSKAR BALMANDIR & SANSKAR ACADEMY
Sadashiv Co-op. HSG. Society
Earth Pride, Sadashiv ‘X’ Lane
Mumbai 400 004

Phone: +91-22-2380 1032 (Primary)
           +91-22-2380 1031 (Pre-Primary)

SANSKAR ACADEMY
Sanskar Bhavan
Sadashiv X Lane
Mumbai-400004

Phone: +91-22-23801033 (Secondary)